Nákup bez rizika od oficiálneho distribútora

Zásady spracúvania osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás prioritou. Vypracovali sme tieto Zásady spracúvania osobných údajov, aby sme Vás ako svojich zákazníkov informovali o tom, ako spoločnosť Outdoor concept a.s. (ďalej len „Správca údajov” alebo tiež „my“) Vaše osobné údaje získava, uchováva a ďalej spracúva v súvislosti s predajom našich produktov a poskytovaním súvisiacich služieb.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre správne plnenie našich zmluvných povinností, ktorými sme zaviazaní. Pri predaji našich produktov nám tiež vznikajú niektoré zákonné povinnosti, ktoré zahŕňajú spracúvanie osobných údajov a ich uchovávanie po určitú dobu.

Prostredníctvom týchto Zásad spracúvania osobných údajov Vám chceme poskytnúť informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme, spracúvame a chránime Vaše osobné údaje (pozri kapitoly 3 až 6 dole), a o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť (pozri kapitola 5 dole).

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä našich zákazníkov a ďalších osôb, osobné údaje ktorých môžeme spracúvať.

Odporúčame Vám pozorne sa oboznámiť s týmito Zásadami spracúvania osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť prostredníctvom dole uvedených kontaktných údajov.

2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je spoločnosť Outdoor concept a.s., so sídlom Plzeň, Americká 2796/54, PSČ 30100, IČO: 29093724, DIČ: CZ29093724, zapísaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddiel B, vložka 1537.

Spolu so spoločnosťou Outdoor concept a.s. sú spoločnými správcami spoločnosti Rock Point a.s. a Hannah Czech a.s., ktoré sú súčasťou skupiny. Konkrétne Rock Point, a.s., Vrážská 1507, 153 00 Praha 5, IČ:26707233, DIČ:CZ26707233; Hannah Czech a.s., Americká 54, 30100 Plzeň, IČO: 26383519, DIČ: CZ26383519. Ďalej len „Správca údajov”.

Správca menoval manažéra ochrany osobných údajov, na ktorého sa môžete obrátiť v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Kontaktné údaje manažéra pre ochranu osobných údajov sú:

Adresa: Americká 54, 30100 Plzeň Telefón: +420 379 200 602 E-mailová adresa: osobni.udaje@rockpoint.cz

Vezmite, prosím, na vedomie, že tieto kontaktné údaje môžeme v budúcnosti zmeniť. Aktuálne kontaktné údaje môžete vždy nájsť v aktuálnej verzii týchto Zásad spracúvania osobných údajov.

3. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PREDAJI TOVARU

Aby sme Vám mohli dodávať náš tovar a poskytovať súvisiace služby, potrebujeme poznať a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje. Osobné údaje spracúvame najmä s cieľom uzavretia a plnenia zmluvného vzťahu (vrátane konania pred uzavretím zmluvy) a právnym základom takého spracúvania je plnenie zmluvy, prípadne náš oprávnený záujem, najmä v prípadoch, kedy je zákazníkom právnická osoba a spracúvame osobné údaje jej kontaktných osôb.

PREDAJ TOVARU

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým s cieľom dodávať tovar a riadiť zákazníckeho vzťahu s vami. Niektoré údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii, spracúvame aj po skončení trvania zmluvy. Konkrétne osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

· Predaj tovaru a súvisiace služby. Osobné údaje spracúvame pri predaji tovaru zákazníkom a poskytovaní súvisiacich služieb. Na tieto účely Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu plnenia zmluvy a/alebo nášho oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, popr. po dobu záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ nutnosť dlhšieho uchovania nevyplýva z iných účelov spracúvania.

· Platby. Platby na našich internetových stránkach sa uskutočňujú prostredníctvom externej platobnej brány. K vašim platobným údajom preto máme prístup iba v rozsahu prvých 6 a posledných 4 čísel z Vašej platobnej karty, ktorú ste použili na úhradu nákupu. Iné údaje o Vašich platobných prostriedkoch nespracúvame.

· Reklamácia. Pokiaľ sa zákazník domnieva, že plnenie zo strany našej Spoločnosti vykazuje nedostatky, je oprávnený reklamovať tovar alebo službu v súlade s príslušnými predpismi občianskeho práva a v súlade s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami. Vybavovanie reklamácií je súčasťou zmluvného plnenia v rámci vzťahu medzi Vami a našou Spoločnosťou a povinnosť vybavovať reklamácie vyplýva aj z právnych predpisov.

· Zákaznícka podpora. Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára, telefonicky alebo iným spôsobom, tak budeme údaje, ktoré ste nám poskytli uchovávať do vybavenia Vašej požiadavky, a ďalej prípadne po dobu nevyhnutnú na obhajobu alebo uplatnenie našich právnych nárokov. Telefonické hovory s Vami však nenahrávame.

· Zasielanie upomienok. Ak nebude faktúra za vybraný tovar zaplatená včas, môžeme Vám zasielať upomienky, a to až dovtedy, kým nedôjde k jej úhrade.

· Určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov. Po ukončení zmluvného vzťahu môžeme na základe nášho oprávneného záujmu aj po dobu trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z Vašich osobných údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadnú obhajobu právnych nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb.

· Účtovné a daňové doklady. Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (teda najmä na faktúrach). Podľa platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve alebo zákona o dani z pridanej hodnoty) sme povinní uchovávať tieto dokumenty, a to až po dobu 10 rokov. Preto, ak nám vzniká zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, ukladáme spolu s nimi aj Vaše osobné údaje uvedené na príslušnom daňovom doklade.

Na vyššie uvedené účely spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci zmluvného dojednania. Ide najmä o nasledujúce údaje:

· identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, dodacie a fakturačné údaje);

· kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo);

· údaje o poskytnutom plnení (najmä údaje o dodanom tovare a službách, história platieb);

· prvých 6 a posledné 4 čísla z Vašej platobnej karty.

ZÁKAZNÍCKY ÚČET A VERNOSTNÝ KLUB

Pokiaľ sa rozhodnete vytvoriť si zákaznícky účet, Vaše osobné údaje používame aj na účely vedenia vernostného klubu, ktorého členmi sa stávate pri založení zákazníckeho účtu on-line alebo v predajni.

Ak si už naďalej neželáte byť členmi nášho vernostného klubu, oznámte nám to, prosím. Zrušíme Váš zákaznícky účet a Vaše osobné údaje nebudeme na tento účel ďalej spracúvať. V takom prípade však prídete o body získané v rámci vernostného programu.

V prípade, ak sa neprihlásite do svojho zákazníckeho účtu dlhšie ako 3 roky alebo počas tohto obdobia u nás neuskutočníte žiadny ďalší nákup, oslovíme Vás otázkou, či chcete naďalej zachovať Váš zákaznícky účet. Ak nám oznámite, že nie, tak Vaše osobné údaje vymažeme, ak nebude iný právny dôvod na ich uchovávanie, a nebudeme Vás naďalej považovať za svojho zákazníka.

Na vyššie uvedené účely, používame pre potreby vedenia vernostného klubu najmä nasledujúce osobné údaje:

· identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, dodacie a fakturačné údaje);

· kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo);

· údaje o získaných bodoch v rámci vernostného programu;

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Vaše osobné údaje môžeme ďalej na základe vášho súhlasu použiť na účely zasielania marketingových ponúk a iných obchodných oznámení, predovšetkým na zasielanie noviniek o našom tovare a službách a iných obchodných oznámení súvisiacich s naším tovarom a službami. Ide najmä o novinky a ponuky, ktoré by pre Vás mohli byť na základe Vašich predchádzajúcich nákupov a zvolených preferencií dôležité. Môžeme Vám tiež posielať oznámenia, ktoré inak nadväzujú na Vami uskutočnený nákup (napr. návod na montáž) alebo upomienky týkajúce sa nedokončeného nákupu. Novinky a podobné obchodné oznámenia Vám budeme zasielať prostredníctvom Vašich kontaktných údajov. Právnym základom takého spracúvania je Váš súhlas, ktorý je dobrovoľný, kedykoľvek odvolateľný a ktorý nám môžete udeliť pri registrácii zákazníckeho účtu. Údaje na tento účel spracúvame po dobu platnosti súhlasu alebo dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte. Ak svoj súhlas s týmto spracovaním odvoláte, ihneď prestaneme Vaše osobné údaje na účely zasielania marketingových oznámení spracúvať.

V obmedzenej miere Vás môžeme osloviť ako jestvujúceho zákazníka aj bez Vášho súhlasu, aby sme Vám ponúkli naše produkty alebo služby, súvisiace s produktmi alebo službami, ktoré ste od nás už zakúpili. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje len v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom na odoslanie príslušnej ponuky. Právnym základom takéhoto spracúvania je náš oprávnený záujem informovať našich zákazníkov o našich podobných produktoch a službách. Ak vyjadríte nesúhlas alebo námietky proti takémuto spracúvaniu, bude okamžite ukončené.

Na vyššie uvedené účely, používame na odosielanie relevantných marketingových oznámení najmä nasledujúce osobné údaje:

· identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko);

· kontaktné údaje (e-mailová adresa, korešpondenčná adresa);

· údaje o tovare a službách, ktoré sme Vám dodali;

· údaje o Vami zvolených preferenciách

V rámci predajnej sezóny môžeme usporiadať spotrebiteľské súťaže. V prípade, ak sa zaregistrujete na účasť, budeme Vaše údaje spracúvať na účely umožnenia Vašej účasti v takejto súťaži a jej vyhodnotenia, a to vrátane údajov, na ktorých je súťaž založená (napr. údaje o nákupoch, odpovede na vedomostné otázky atď.) Spracúvanie Vašich údajov v rámci organizácie súťaží prebieha na základe súhlasu získaného registráciou do súťaže. Súhlas s účasťou v súťažiach organizovaných našou spoločnosťou môžete kedykoľvek odvolať, zo súťaže sa odhlásiť a my Vaše údaje prestaneme spracúvať.

Na tieto účely využívame najmä nasledujúce osobné údaje:

· identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko);

· kontaktné údaje (e-mailová adresa, korešpondenčná adresa)

· dátum narodenia (ak si to vyžaduje povaha súťaže)

ANALÝZA NÁVŠTEVNOSTI WEBOVÝCH STRÁNOK

Na uľahčenie používania našich webových stránok používame súbory cookies, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk Vášho počítača. Súbory cookies používame na lepšie pochopenie toho, ako sa naše stránky používajú, a na ich optimalizáciu. Súbory cookies nám môžu napríklad povedať, či ste navštívili naše stránky v minulosti alebo či ste novým návštevníkom.

Ak si neželáte prijímať súbory cookies, môžete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem alebo pracovať v tzv. anonymnom režime, kde sa cookies automaticky vymažú pri zatvorení okna prehliadača. Pre viac informácií vyhľadajte v nápovedi Vášho internetového prehliadača kapitolu týkajúcu sa práve cookies: · Google Chrome · Firefox · Microsoft Edge a Microsoft Internet Explorer · Safari

PODROBNEJŠÍ OPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ COOKIES

POTREBNÉ COOKIES (TYP 1)

Základné cookies sú potrebné na to, aby naše webové stránky plnili svoje základné funkcie. Tieto súbory cookies umožňujú navigáciu na stránkach a používanie prvkov, ktoré požadujete, napr. prístup k zabezpečeným oblastiam stránok, obsah košíka, prihlásenie používateľa, atď. Bez týchto cookies by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú prevádzku týchto stránok.

Do tejto kategórie patria tieto cookies:

· identifikácia Vašej návštevy (relácie)

· identifikácia nákupného košíka

ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÉ COOKIES (TYP 2)

Výkonnostné súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto súbory cookies nám ukazujú, ako prebieha interakcia medzi návštevníkmi a našimi webovými stránkami, pretože nám poskytujú základ pre súhrnnú analýzu našich obchodných aktivít - informácie o navštívených oblastiach, o čase strávenom na stránkach a o výskyte prípadných problémov, napr. chybových hlásení. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať výkonnosť našich webových stránok. Tieto cookies nemôžu zhromažďovať informácie o aktivitách používateľa na iných webových stránkach.

Do tejto kategórie patria tieto cookies: · identifikátor služby Google Analytics (viac informácií) · identifikátor analytického systému Hotjar (viac informácií)

FUNKČNÉ COOKIES (TYP 3)

Tieto cookies umožňujú zlepšiť komfort a efektivitu webových stránok a sprístupňujú najrôznejšie funkcie. Vo funkčných cookies možno napríklad uložiť jazykové nastavenia.

Do tejto kategórie patria tieto cookies:

· informácie o poskytnutí/odmietnutí súhlasu so spracovaním cookies na cielenú reklamu

· informácie o nastavení úrovne súhlasu so spracovaním cookies

COOKIES NA CIELENÚ REKLAMU A REMARKETING (TYP 4)

Tieto cookies sa používajú na zobrazenie reklamy, ktorá je prospešná pre používateľa a jeho záujmy. Tieto cookies možno použiť aj na ukladanie a meranie efektivity reklamnej kampane, s ktorou sa zákazník oboznámil počas návštevy konkrétnych webových stránok. Vďaka tomu možno tiež lepšie komunikovať s potenciálnymi inzerentmi. Naša spoločnosť používa tento typ cookies na účely marketingu (pri prvej návšteve našich stránok máte možnosť povoliť používanie týchto cookies). S Vaším súhlasom použijeme získané informácie na analýzu Vášho správania na našich webových stránkach ako aj na zobrazenie špecifickej reklamy niektorých našich výrobkov. Veríme, že táto funkcia je pre Vás prospešná, pretože Vám budeme zobrazovať iba tie reklamy alebo obsah, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom.

Do tejto kategórie patria tieto cookies: · cielená reklama Google (Adwords, DoubleClick, Analytics) (viac informácií) · cielená reklama Facebook (viac informácií) · cielená reklama Seznam (viac informácií)

PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE

V našich marketingových kampaniach profilujeme a automatizovane spracúvame iba na účely cielenej ponuky nášho tovaru a služieb – chceme Vám ponúkať to, čo je pre Vás relevantné a nezaťažovať Vás zbytočnosťami. Profilovanie ani automatizované spracúvanie nepoužívame na účely automatizovaného rozhodovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás významne dotýkalo.

4. ZABEZPEČENIE, ZDIEĽANIE A ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaviedli sme a udržiavame nevyhnutné primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy informačnej bezpečnosti v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre Vás ako dotknutej osoby. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť Vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú najmä opatrenia zabezpečujúce

fyzickú bezpečnosť, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy obnovy údajov a riadenia incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné údaje atď.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré spracúvame na vyššie uvedené účely, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré zabezpečujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb, najmä napr. administratívnu podporu, poskytovanie softvérových nástrojov atď. Tieto osoby sú v postavení spracovateľov osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať najmä:

· s ostatnými spoločnosťami zoskupenými okolo spoločnosti Rock Point a.s. na účely administratívnej podpory pri poskytovaní služieb a spoločného poskytovania niektorých služieb a ďalších spracovateľských činností, pričom údaje takto poskytujeme najmä spoločnosti Outdoor Concept a.s., ktorá je súčasťou skupiny a je definovaná aj ako spoločný správca.

· so spoločnosťami, nástroje ktorých používame najmä v online službách, aby sme Vám mohli ponúkať výrobky priamo na mieru. Ide o tieto spoločnosti:

o Google

o Seznam

o Adform

o Facebook

o Sherpas

o Mailkit

· so spoločnosťami zabezpečujúcimi prepravu tovaru ako je Česká pošta a PPL

· s externými spoločnosťami poskytujúcimi servis a údržbu našich výrobkov, ktorými sú primárne výrobcovia alebo dodávatelia týchto výrobkov, s ktorými máme uzavretý dodávateľsko-odberateľský vzťah

Ak sa na nás pri výkone svojich právomocí obrátia orgány verejnej moci so žiadosťou o poskytnutie informácií, súčasťou ktorých môžu byť Vaše osobné údaje, budeme na základe zákona alebo iných právnych aktov povinní v nevyhnutnom rozsahu Vaše osobné údaje sprístupniť.

K niektorým Vašim osobným údajom môžu mať výnimočne prístup externí audítori, daňoví poradcovia, právni zástupcovia, pokiaľ je to nevyhnutné na vymáhanie či zaúčtovanie pohľadávok alebo na ochranu našich oprávnených záujmov alebo poisťovne v prípade riešenia poistných udalostí.

SPRACOVATEĽSKÉ ZÁRUKY

So spracovateľmi osobných údajov sme uzavreli zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré zaručujú prinajmenšom rovnakú úroveň ochrany Vašich osobných údajov ako tieto Zásady spracúvania osobných údajov.

5. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo požadovať informácie o spôsoboch spracúvania svojich osobných údajov a právo na opravu údajov, ktoré o Vás ako správca osobných údajov spracúvame. V určitých prípadoch máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ďalej máte právo na prístup k svojim osobným údajom alebo na ich prenos (napr. prenos inému poskytovateľovi služieb). V niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky a tiež právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak ste nám predtým poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Jednotlivé práva a spôsob ich uplatnenia sú podrobnejšie opísané dole.

SPÔSOB UPLATŇOVANIA VAŠICH PRÁV

Ak uplatňujete niektoré zo svojich práv podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, informujeme o prijatom opatrení alebo vymazaní osobných údajov alebo o obmedzení spracúvania, v súlade s Vašou žiadosťou, každého príjemcu, ktorému boli tieto údaje poskytnuté podľa kapitoly 4 týchto Zásad spracúvania osobných údajov, pokiaľ také oznámenie bude možné a/alebo nebude vyžadovať neprimerané úsilie.

Ak si želáte uplatniť svoje práva a/alebo získať príslušné informácie, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v kapitole 2 týchto Zásad spracúvania osobných údajov.

Ak si budete uplatňovať svoje práva, môžeme Vás požiadať o poskytnutie niektorých dodatočných osobných údajov, ktoré ste nám už predtým poskytli. Poskytnutie takých údajov je potrebné na overenie, či ste žiadosť skutočne poslali. Odpovieme Vám do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu v zložitých prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

OPRAVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa platných právnych predpisov máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate.

VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Môžete nás kedykoľvek požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Ak nás s takouto žiadosťou kontaktujete, bez zbytočného odkladu vymažeme všetky Vaše osobné údaje, ktoré máme, ak Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností alebo na ochranu našich oprávnených záujmov, ako je uvedené vyššie.

ODVOLANIE SÚHLASU

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. V takom prípade Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme a zabezpečíme ich vymazanie aj na strane nami poverených spracovateľov.

Vezmite, prosím, na vedomie, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

SPRÍSTUPNENIE A PRENOSITEĽNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo žiadať informácie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje a v akom rozsahu. Máte tiež právo požadovať aby sme Vám sprístupnili osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ďalšie osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby

Ak požiadate o prenos Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe plnenia zmluvy a/alebo Vášho súhlasu, môžete nás požiadať o ich prenos priamo tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete v svojej žiadosti, za predpokladu, že taká požiadavka nebude mať negatívny vplyv na práva a slobody iných osôb a bude technicky uskutočniteľná.

PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKY

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu (napr. ak spracúvame Vaše údaje ako kontaktnej osoby nášho zákazníka), máte právo z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Ak v takom prípade nepreukážeme naše závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré by prevážili nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pokiaľ nepreukážeme, že tieto údaje sú potrebné na určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tak tieto údaje nebudeme ďalej spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu a vznesiete námietky proti takémuto spracovaniu, ihneď prestaneme Vaše údaje na tento účel spracúvať.

OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Ak nás požiadate o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, napríklad ak spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uchovávanie), a prípadne ich budeme spracúvať len na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo iných obmedzených dôvodov predpísaných platnými právnymi predpismi. Ak dôjde k zrušeniu obmedzenia a my budeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

SŤAŽNOSŤ NA ÚRAD PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracúvania Vašich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úradu: www.uoou.cz.

6. AKTUALIZÁCIA ZÁSAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov môžeme priebežne upravovať alebo aktualizovať.

O podstatných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste oznámili pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018.