Nákup bez rizika od oficiálneho distribútora

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK - POUČENIE PRE SPOTREBITEĽA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 89/2012 Zb., v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Poučenie pre spotrebiteľa - reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho - spoločnosti Outdoor concept, a.s. so sídlom Plzeň, Americká 2796/54, PSČ 30100, IČO: 29093724, DIČ: CZ29093724, zapísaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddiel B, vložka 1537 (ďalej len „predávajúci“), a opisuje postup vybavovania reklamácie tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami pred uzavretím zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím zmluvy kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú reklamačným poriadkom dotknuté.

2. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pri výbere tovaru je nevyhnutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, vyhotovenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Iba tovar dobre zvolený z hľadiska funkčnosti, sortimentu a veľkosti je predpokladom splnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Po celý čas používania zakúpeného tovaru je nevyhnutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. ¨Predovšetkým treba zvážiť všetky faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako sú: nadmerná intenzita používania výrobku, používanie výrobku na nevhodné účely. Nevhodne zvolený typ, nesprávna veľkosť, šírka, tvar, nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii, takisto ako poškodenie obuvi v dôsledku zdravotných anomálií (výrastky na pätách, chybný došľap, deformácie nôh atď.). Takmer každá useň sa dofarbuje do požadovaného odtieňa. Pri nadmernom potení nôh alebo prevlhnutí môže dôjsť k zafarbeniu, čo nie je predmetom reklamácie. Tiež nedostatok, ktorý vznikol neodbornou manipuláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky nemôže byť dôvodom reklamácie.

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Treba si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť. Riaďte sa priloženými letákmi a etiketami, kde je rozpísané zloženie, údržba, použitie, manipulácia, event. iné pokyny na správne použitie veci. Obuv striedajte najmä pri vlhkom počasí a pri obúvaní používajte lyžicu, aby ste zabránili poškodeniu pätnej časti. Obuv nechajte vyschnúť pri izbovej teplote (nikdy nie v blízkosti tepelného zdroja). Obuv neperte v pračke, ale čistite suchým kefovaním alebo vlhkou handričkou. Obuv z prírodnej kože ošetrujte pravidelne krémovaním, aby ste zabránili vysychaniu a následnému popraskaniu kože a bola zachovaná elasticita kože. Na impregnáciu používajte vhodné impregnačné prostriedky.

3. ZÁKLADNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Ak sa pri zakúpenom tovare v záručnej dobe vyskytne nedostatok, má zákazník právo tento nedostatok reklamovať.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné nedostatky, nedostatky materiálu alebo nekompletnosť. Nie na bežné opotrebenie. Za nedostatok nemožno považovať zmenu stavu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo zásahu, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby.

Kupujúci musí oznámiť predávajúcemu nedostatky hneď, ako ich zistí, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia tovaru.

Kupujúci je oprávnený uplatniť si v prípade odstrániteľného nedostatku nárok na odstránenie nedostatku, doplnenie toho, čo chýba alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

V prípade neodstrániteľného nedostatku môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo sa domáhať primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru.

Ďalej nemožno uplatňovať nároky z nedostatku tovaru, o ktorom vedel pred kúpou alebo pokiaľ bola z dôvodu existencie nedostatku poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nezodpovedá za nedostatok, ktorý vyplýva z povahy veci. Pokiaľ ide o nedostatok, ktorý možno odstrániť, nemá kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak sa reklamuje tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, bez nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Rock Point a.s. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať hore uvedené zásady všeobecnej hygieny.

Reklamácia, vrátane odstránenia nedostatku, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, kedy lehota začína plynúť, deň nasledujúci po prevzatí tovaru. V prípadoch pozáručných opráv je lehota stanovená po dohode s vedúcim pracovníkom alebo s poverenou osobou, ktorá prijíma vec do opravy. V prípade, ak ide o reklamáciu nad rámec zákonom stanovených 24 mesiacov, je stanovená lehota na vybavenie reklamácie predĺžená na 60 dní. V prípade nevyzdvihnutia reklamácie do 30 dní od uplynutia reklamačnej lehoty, sa bude účtovať skladné vo výške 2,00 EUR za deň.

4. MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu zakúpeného tovaru na e-shope, možno uplatniť v ktorejkoľvek predajni KEEN Concept Store, Rock Point, Hannah v České Republice, alebo zaslať poštou na adresu: Expandeco - Outdoor Concept - Keen Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica, SK K tovaru odporúčame priložiť dokumenty, ktoré kupujúci s tovarom prijal, predevsím vratkový formulárteda napr. faktúru, záručný list ai. Ďalej priložte podrobný opis nedostatku výrobku, ktorý reklamujete a nárok, ktorý uplatňujete v dôsledku nedostatku.

Spoločnosť Outdoor concept a.s. sa zaväzuje informovať zákazníka o prijatí reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie.

5. LEHOTY PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Právo zo zodpovednosti za nedostatky musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu treba uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po zistení nedostatku. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie nedostatku, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za nedostatky až do doby, kedy bol zákazník po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť Rock Point a.s. sa zaväzuje informovať zákazníka o prijatí reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti sa vzťahuje nová záručná doba na vymenenú súčasť.

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tzn. dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnej starostlivosti vrátane údržby, môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používania vydržať.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľov, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľov právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu na základe zmluvy o dodávke tovaru (ďalej len „spotrebiteľský spor“). V prípade, ak dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci - spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 e-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 9.5.2016 a je k dispozícii v sídle predávajúceho a na https://www.keenfootwear.sk/reklamacny-poriadok/. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.