Nákup bez rizika od oficiálneho distribútora

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Obchodné podmienky sa vzťahujú nákup v internetovom obchode www.keenfootwear.sk , ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Outdoor concept, a.s. so sídlom Plzeň, Americká 2796/54, PSČ 30100, IČO: 29093724, DIČ: CZ29093724, zapísaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddiel B, vložka 1537

(ďalej len „predávajúci“) a upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na strane predávajúceho je spoločnosť Outdoor concept a.s. a na strane druhej je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom alebo podnikateľom.

Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá uzaviera zmluvu s predávajúcim mimo rozsahu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rozsahu samostatného výkonu svojho povolania. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť podnikateľským alebo podobným spôsobom s úmyslom konať tak sústavne na účely dosiahnutia zisku. Každá osoba, ktorá uzaviera zmluvy týkajúce sa jej vlastnej obchodnej, výrobnej alebo podobnej činnosti alebo nezávislého výkonu svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná menom alebo na účet podnikateľa sa tiež považuje za podnikateľa na účely ochrany spotrebiteľa. Podnikateľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že sa na neho nevzťahujú pravidlá na ochranu spotrebiteľa.

Vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa budú riešiť výlučne podľa práva Českej republiky.

2. INFORMÁCIE O TOVARE A ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny uvedené na internetových stránkach sa uvádzajú vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), okrem poplatkov za doručenie tovaru alebo iných služieb spojených s prepravou a platbou tovaru. Ceny za prepravu a platbu tovaru sú uvedené tu. V prípade ďalších poplatkov je predávajúci povinný oboznámiť kupujúceho s konečnou cenou pred uzavretím a potvrdením objednávky.

Predávajúci je zodpovedný za nedostatky prevzatého tovaru, ktoré zjavne nezodpovedajú vyobrazeniu alebo opisu pri objednávaní tovaru.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu nedostatky hneď, ako ich zistí, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený požadovať v prípade odstrániteľného nedostatku právo na odstránenie nedostatku, doplnenie toho, čo chýba alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, v prípade neodstrániteľného nedostatku môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Nemožno uplatňovať právo v prípade z nedostatkov, ktoré vzniknú bežným opotrebením, alebo takých, ktoré kupujúci sám spôsobí nesprávnym použitím. Ďalej nemožno uplatňovať právo v prípade nedostatku tovaru, o ktorom vedel pred nákupom, alebo pokiaľ bola z dôvodu existencie nedostatku poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nezodpovedá za opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo nedostatok vyplývajúci z povahy veci. Pokiaľ ide o nedostatok, ktorý možno odstrániť, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vymeniť tovar nárok.

3. OBJEDNÁVKA TOVARU

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Poučenie pre spotrebiteľov - Reklamačný poriadok a Ochrana osobných údajov, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky. Odoslaním objednávky dochádza k uzavretiu zmluvy. Uzavretie zmluvy predávajúci potvrdí e-mailom. Objednávky nemožno zlúčiť.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Objednávku zo strany kupujúceho možno bezplatne zrušiť kedykoľvek pred doručením objednávky. A to e-mailom na adresu: e-shop@keenfootwear.sk. Pokiaľ zákazník už poukázal finančný obnos na účet predávajúceho, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu vrátiť čo najskôr, najneskôr však do 14 dní.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo časť objednávky (odstúpiť od zmluvy) v niekoľkých prípadoch:

· a) ak dôjde k vypredaniu tovaru v čase medzi aktualizáciami skladových zásob

· b) ak dôjde k podstatnej zmene cien u dodávateľa tovaru a zákazník zmenu ceny neakceptuje

· c) ak sa vyskytne zjavná chyba v cene tovaru

· d) ak zákazník chybne alebo nepravdivo vyplnil kontaktné údaje

V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho s cieľom dohody o ďalšom postupe.

Kupujúci – spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

· a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

· b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru alebo

· c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu pošle alebo odovzdá v lehote 14 dní. Kupujúci nemusí udať dôvod odstúpenia od zmluvy. Rozhodujúci termín 14-dennej lehoty na odstúpenie od zmluvy je dátum odoslania odstúpenia alebo osobného odovzdania v pobočke e-shopu alebo niektorej z predajní. Cieľom tejto lehoty je, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho do vracanej sumy.

V prípade odstúpenia od zmluvy ponesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený z dôvodu svojej povahy obvyklou poštovou cestou. Kupujúci je oprávnený odovzdať vrátený tovar do niektorej z predajní, a to na svoje náklady.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, pošle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho prijal.

Kupujúci má nárok na vrátenie peňazí pouze v plnej výške ceny tovaru. Výmenu tovaru možno uskutočniť v ktorejkoľvek predajni KEEN Concept Store, partnerských predajniach Hannah a Rock Point v závislosti od skladovej dostupnosti danej predajne v České Republice. Výmena prostredníctvom e-shopu nie je v súčasnosti možná, ale je možné tovar vrátiť a objednať si nový.

Vrátený tovar (nie na dobierku!) pošlite na našu adresu: Expandeco - Outdoor Concept - Keen Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica, SK. Žiadame Vás o dodanie tovaru vrátane obalu tak, ako bol prevzatý od predávajúceho a schopný ďalšieho predaja! So všetkými dokumentmi, ako je faktúra, záručný list a ďalšie. Peniaze Vám budú vrátené prevodom na účet. Ak máte akékoľvek otázky obráťte sa, prosím, na našich operátorov, ktorí Vám radi poradia, ako situáciu riešiť.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemôže kupujúci uplatniť v týchto prípadoch:

· a) poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval

spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

· b)dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

· c) dodanie alkoholických nápojov, ktoré sa môžu dodať až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

· d) dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniu spotrebiteľa alebo jeho osobe,

· e) dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

· f) oprava alebo údržba uskutočnená na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného uskutočnenia iných ako vyžadovaných opráv alebo dodaní iných ako vyžadovaných náhradných dielov,

· g) dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť,

· h) dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,

· i) dodanie novín, periodík alebo časopisov,

· j) ubytovanie, dopravu, stravovanie alebo využitie voľného času, pokiaľ podnikateľ tieto služby poskytuje v určenom termíne,

· k) uzavretej na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo

· l) dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Hore uvedené práva na odstúpenie od zmluvy a s tým súvisiace ustanovenia prináležia iba spotrebiteľovi.

5. DODACIE LEHOTY

Dodacia lehota je obvykle 3–7 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru, v mimoriadnych prípadoch do 15 dní.

Ak predávajúci nebude z nejakého dôvodu schopný túto lehotu dodržať, bude zákazníka čo najskôr o tejto skutočnosti informovať.

Pri platbe prevodom sa ako začiatok dodacej lehoty počíta prijatie platby z našej strany. Pri platbe platobnou kartou ihneď po uskutočnení platby v platobnom rozhraní.

Kupujúci skontroluje tovar podľa možnosti čo najskôr a pri riziku výskytu poškodenia tovaru sa presvedčí o jeho vlastnostiach a množstve.

Riziko poškodenia prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Ten istý následok má, ak kupujúci tovar neprevezme, i keď mu s ním predávajúci umožnil nakladať.

6. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Cena prepravy a balného je 3,90 EUR Zásielky sa odosielajú prostredníctvom GLS.

Platba možno uskutočniť platobnou kartou, prevodom alebo na dobierku. 

Poštovné ani balné sa nebude účtovať v prípade, ak objednávka presiahne 30,00 EUR (po zľave) a bude uhradená platobnou kartou alebo prevodom.

V každej zásielke zákazník získa dodací list. Faktúra bude odoslaná po odoslaní balíka v elektronickej podobe – e-mailom, na uvedenú e-mailovú adresu.

Nákup prostredníctvom e-obchodu možno uskutočniť na území Slovenskej republiky a zahraničných štátov podľa prehľadu dopravy a doručenia do ostatných zahraničných krajín pozri "spôsoby doručenia".

7. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri vybavovaní reklamácií sa predávajúci riadi zákonom platným v Českej republike.

Zákazník má právo od dopravcu neprevziať zásielku, pokiaľ je poškodený prepravný obal. V prípade prevzatia takejto zásielky je nevyhnutné s dopravcom spísať protokol o poškodení zásielky. Ak sa pri zakúpenom tovare v záručnej dobe vyskytne nedostatok, má zákazník právo tento nedostatok reklamovať.

Reklamovaný tovar pošlite na adresu: Expandeco - Outdoor Concept - Keen Fraňa Kráľa 839/16, 966 81 Žarnovica, SK. K tovaru odporúčame priložiť dokumenty, ktoré nakupujúci s tovarom získal, teda napr. faktúru, záručný list a i. Ďalej je nevyhnutné priložiť stručný opis reklamovaného nedostatku tovaru a požadovaného nároku týkajúceho sa nedostatku.

Zákazníkovi odporúčame predložiť reklamovaný tovar čistý, bez nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Outdoor concept a.s. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať hore uvedené zásady všeobecnej hygieny.

Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka o prijatí a rozhodnutí reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie e-mailom. Na odstránenie nedostatku má predávajúci 30 dní. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, ako aj za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a nesprávnou manipuláciou. Na nedostatky tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záručná doba je 2 roky, pokiaľ nie je na tovare alebo v záručnom liste uvedené inak.

Podrobnejšie podmienky sú uvedené v dokumente Poučenie pre spotrebiteľa - reklamačný poriadok, ktorý je dostupný na https://www.keenfootwear.sk/reklamacny-poriadok/.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracované a uchované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenia“) a ďalšími právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) alebo zákonom tento zákon o ochrane osobných údajov nahradzujúcim.

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi nakladáme. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať, pokiaľ budete potrebovať: · získať odpis Vašich osobných údajov – kontaktujte manažéra osobných údajov a my Vám pošleme, aké údaje o Vás máme, · opraviť Vaše osobné údaje – napíšte manažérovi osobných údajov, aké údaje máme nesprávne a my zabezpečíme ich opravu,

· vymazať Vaše osobné údaje – pokiaľ si neželáte, aby sa Vaše osobné údaje ďalej spracúvali, kontaktujte manažéra osobných údajov a my sa o to postaráme,

· obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov – pokiaľ žiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte manažéra osobných údajov a my to zariadime,

· odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov – pokiaľ chcete odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, kontaktujte manažéra osobných údajov.

· vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, vrátane profilovania údajov používaných na účely priameho marketingu. Vaše prípadné námietky nasmerujte taktiež na manažéra osobných údajov. · podať sťažnosť – naším dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov, môžete ho kedykoľvek kontaktovať so svojím problémom (sme však presvedčení, že to nebude potrebné. a že všetky Vaše prípadné sťažnosti vyriešime k Vašej spokojnosti spoločne). Bližší info na https://www.keenfootwear.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov/

9. RIEŠENIE SPOROV

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy. Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľov, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľov právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu na základe zmluvy o dodávke tovaru (ďalej len „spotrebiteľský spor“). V prípade, ak dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci - spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tieto obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 9.5.2016 a sú k dispozícii v sídle predávajúceho.